Library Staff

Name Phone/Email Photo

Dr. Sunita Barve

Senior Technical Officer (2)

Email: sa.barve@ncl.res.in

Phone:91-020-25902039

Shri. Gati Nayak

Senior Technical Officer (1)

Email:gk.nayak@ncl.res.in

Phone:91-020-25902127

Gati Krushna Nayak's profile photo

 

Shri. Shankar Jadhav

Technical Assistant

Email:sb.jadhav@ncl.res.in

Phone:91-020-25902129

Shri. Shakur Shaikh

Senior Stenographer

Email:s.shaikh@ncl.res.in

Phone:91-020-25902032

Group D Staff

Shri. Mohite, R. M.

(Lab Assistant)

Shri. Ghode, L. P.

(Lab Assistant)

Shri. Prasad, R.

(D/NT)

Shri. Shelar, D.

(Lab Assistant)

Phone : 91-020-25902129/

               91-020-25902127

 

Miss. Ankushe Sheetal S.

Project Assistant-II

Email:ss.ankushe@ncl.res.in

Phone:91-020-25902032

Miss. Kharat Ashwini B.

Project Assistant-II

Email:ab.kharat@ncl.res.in

Phone:91-020-25902032

 

Mr. Sonawane Ajay R.

Project Assistant-I

Email:ar.sonawane@ncl.res.in

Phone:91-020-25902032

Mr. Dagale Arvind N.

Project Assistant-I

Email: dagale.arvind@gmail.com

Phone:91-020-25902032